Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. De vereniging draagt de naam Oos Mergellandsjaop.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij notariële akte op 8 april 1991.

Artikel 2. Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de vereniging kan worden aangevraagd middels aanmelding bij de secretaris.
2. Het bestuur beslist over de toelating.
3. Tussen (aspirant-) leden wordt niet gediscrimineerd.
4. Is men het niet eens met het bestuursbesluit alsmede bij klachten over de toelatingsprocedure kan men zich wenden tot de algemene ledenvergadering.
5. Van de toelating wordt melding gedaan in het verenigingsblad.

Artikel 3. Rechten, plichten van leden

Buiten de rechten en verplichtingen geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en verplichtingen:
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement, het stamboekreglement en het keuringsreglement te ontvangen. Deze stukken zijn tevens op de website van de vereniging na te lezen.
2. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te (doen) onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid, dat het voorstel, de klacht of wens heeft ingediend.
3. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van contributie. Bij ingang van het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt de contributie tijdsevenredig berekend.
4. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, alsmede van de door de stamboekadministratie gegeven richtlijnen.
5. Met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens geldt de Gedragscode bescherming persoonsgegevens OMS.

Artikel 4. Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en (eventueel) een bestuurslid PR en algemene zaken.
2. Taken van de voorzitter:
– geeft leiding aan de gehele vereniging.
– is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander heeft overgedragen.
3. Taken van de secretaris:
– voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
– heeft de verantwoordelijkheid over het archief.
– zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen.
– zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen.
– houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden en ereleden zijn opgenomen.
4. Taken van de penningmeester
– beheert de gelden van de vereniging.
– zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven
– houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.
– brengt namens het bestuur in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 5. Kascommissie

1. Conform artikel 13 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
2. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de algemene ledenvergadering.
3. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om het bestuur te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene ledenvergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 6. Keuringscommissie

1. Conform artikel 4 van de statuten wordt door de algemene ledenvergadering een keuringscommissie benoemd.
2. De keuringscommissie bestaat uit drie leden.
3. De keuringscommissie heeft tot taak het opstellen en bijhouden van het keuringsreglement, het (doen) organiseren van de keuringen en het opleiden van keurmeesters.
4. Het keuringsreglement wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 7. Foktechnische Commissie

1. Door het bestuur wordt een foktechnische commissie ingesteld.
2. De foktechnische commissie heeft tot taak het opstellen en bijhouden van het stamboekreglement en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en de leden over foktechnische aangelegenheden.
3. Het stamboekreglement wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 8. Redactiecommissie

1. Door het bestuur wordt een redactiecommissie ingesteld.
2. De redactiecommissie heeft tot taak het redigeren en uitgeven van OMS-Info en het beheren van de OMS-website.
3. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door leden of derden aangeleverde artikelen of advertenties.
4. De redactie kan artikelen of advertenties weigeren, die in strijd zijn met het beleid van de vereniging. Anonieme ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Artikel 9. Donateurs

Conform artikel 6 van de statuten zijn donateurs zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. Deze minimum bijdrage is vastgesteld op € 25,-. Het donateurschap kan worden aangegaan middels aanmelding bij de secretaris. Donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering (zonder stemrecht). Zij ontvangen OMS-Info en de email-nieuwsbrieven en worden uitgenodigd voor OMS-activiteiten.

Dit reglement is in bewerking en wordt binnenkort aangepast aan de nieuwe landelijke regelgeving.

Scroll naar boven